• .
  • .

fejléc
 

Történet

 

Az 1912-ben létrejött Debreceni magyar királyi Tudományegyetem (1921-től 1945-ig Debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem) 1918-ban alapított Orvosi Karán már szinte a megalakulás pillanatában felmerült egy önálló kari könyvtár létrehozásának igénye. Annak ellenére, hogy 1922-ben készült is egy tervezet, a kari könyvtár megszervezésére csak a II. világháborút követően került sor.
A Kari Tanács 1946-ban Törő Imrét bízta meg a feladattal, s az általa kidolgozott tervezet alapján jött létre az Orvosi Kar (1951-től Debreceni Orvostudományi Egyetem) önálló könyvtára. Törő 1948 májusában tett javaslata szerint „a könyvtárt [a kar] Kenézy-könyvtárnak nevezze el. Dr. Kenézy Gyula a debreceni egyetem megszervezésében hatalmas munkát végzett, neve mindezideig megörökítve nem volt és a Kar (sic) ezzel mulasztást pótolva, Kenézy professzor egykori klinikáján elhelyezett könyvtár elnevezésével nevének méltó emléket állítana.”
Egy 1949. február 9-én kelt tanácsi határozat az ún. Kenézy villa egyik megüresedett helyiségét a könyvtár ideiglenes elhelyezésére engedte át. Az ideiglenes elhelyezés dacára a könyvtár ebben az épületben maradt egészen 2006-ig.

Az elkövetkező évtizedekben a Kenézy Könyvtár az ekkor lerakott alapokra támaszkodva alakította ki és folytatta munkáját. Több mint két és fél évtized alatt kialakult a könyvtár gyűjtőköre, jelentősen bővült állománya. Erre az időszakra esett egy kiemelkedően jó szakirodalmi bázisnak, elsősorban folyóirat-állománynak a megteremtése, amely ma is számottevő országos viszonylatban.
1971-ben önálló szervezeti egységgé vált, és központi hatáskört kapott. A kibővített hatáskör új igényeket szült, s a kezdeti három helyiségből folyamatos bővítések után 1981-től az egész épületet a könyvtár céljaira bocsátotta az egyetem. Ezt követően jelentős infrastrukturális átalakítás kezdődött, mely biztosította, hogy a könyvtár a jelentőségéhez méltó környezetben és infrastruktúrával tudja ellátni feladatát.

A 21. század elejére azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a könyvtár adott keretek között nem képes megfelelni azoknak a kihívásoknak, melyekkel egy modern orvosi könyvtárnak szembe kell néznie.
A könyvtár 2006. január 9-én új épületbe költözött és nevet is változtatott: felvette az Élettudományi jelzőt, amely a gyűjtemény megváltozott összetételére utal. Ide kerültek a Kenézy Könyvtár állományán kívül a Kémiai Szakkönyvtár anyaga is, valamint a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára gyűjteményének orvosi, biológiai, kémiai témájú részei is.
Az új környezet biztosítja azokat az infrastrukturális lehetőségeket, melyek elengedhetetlenek egy korszerű, modern könyvtár működéséhez és megfelelő alapot teremt arra, hogy a „Kenézy” a jövőben is magas színvonalon elégíthesse ki az oktatás és a tudományos kutatás által folyamatosan felmerülő új igényeket.